Khẳng định chủ quyền – cơ sở cho phát triển kinh tế biển

Featured

Việt Nam là quốc gia biển. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam đã gắn bó, sinh tồn cùng biển. Thời phong kiến xa xưa, các triều đại Việt Nam đã định ra các chế độ quản lý vùng đất, vùng trời, khai thác biển. Năm 1994 nước ta đã trở thành thành viên của Công ước LHQ về Luật Biển 1982, song vẫn chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan để bảo vệ, khai thác biển. Năm 2003 Luật Biên giới quốc gia, rồi năm 2005 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam mới được ban hành. Vừa qua, Nhà nước ta đã tiếp tục công bố Luật Biển Việt Nam. Luật Biển Việt Nam ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc gia biển Việt Nam.

Khẳng định rõ chủ quyền lãnh thổ

Với hơn 3200 km đất liền giáp Biển Đông, với nhiều đảo, quần đảo, việc xác định ranh giới, khu vực lãnh thổ, những quy định về bảo tồn, khai thác mặt nước, tài nguyên trên biển và dưới đất sẽ rất quan trọng cho quốc gia biển Việt Nam.

Luật Biển Việt Nam được ban hành đã là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo nước ta

Luật Biển Việt Nam được ban hành đã là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo nước ta

Trong 9 quốc gia là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Singapore với 3,5 triệu Km2 Biển Đông, thì Việt Nam là nước có diện tích biển thuộc chủ quyền lớn. Biển Đông là nơi có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là dầu khí và hải sản. Điều này dễ xảy ra tranh chấp, khó cho việc quản lý. Tuy nhiên, mọi sự phân định, điều chỉnh đã được Liên Hợp Quốc phân định bằng Công ước Luật Biển năm 1982 với 320 điều khoản, 9 phụ lục. Đã có 161 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia Công ước này, trong đó có 7 quốc gia ven Biển Đông: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singgapore, Brunei.

Luật Biển Việt Nam (7 chương, 55 điều) được xây dựng trên cơ sở các quy định của Công ước Luật Biển 1982, tham khảo các thông lệ quốc tế, trên cơ sở thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng nước ta. Luật đã khẳng định rõ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở thực tế và theo quy định quốc tế. Phạm vi điều chỉnh của luật nêu rõ: “Luật này quy định về đường cơ sở, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và các quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển của Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo” (Điều 1).

Luật đã khẳng định giá trị tuyệt đối về tính pháp lý, nhất là về mặt chủ quyền, cũng như sự tôn trọng quy định của quốc tế: “1-Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về chủ quyền, chế độ pháp lý của vùng biển Việt Nam thì áp dụng quy định của Luật này; 2-Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là thành viên thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”(Điều 2).

Vùng biển Việt Nam và chế độ pháp lý

Luật Biển Việt Nam đã dành cả chương II, quy định về “Vùng biển Việt Nam”. Trong đó, đã quy định về Xác định đường cơ sở (Điều 8): “Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố…”; Nội thuỷ (Điều 9): “Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam”; “Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thuỷ như trên lãnh thổ đất liền”(Điều 10).

Giàn khoan dầu khí

Giàn khoan dầu khí

Điều 11 quy định: “Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam”. Về chế độ pháp lý của lãnh hải (Điều 12): “1-Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; 2-Tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam. Đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền Việt Nam; 3-Việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng hoà bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế, mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên; 4; Các phương tiện bay nước ngoài không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam hoặc thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên; 5-Nhà nước có chủ quyền đối với mọi hiện vật khảo cổ, lịch sử trong lãnh hải Việt Nam”.

Thềm lục địa

Thềm lục địa

Từ quy định của Công ước Luật Biển quốc tế, Luật Biển Việt Nam quy định “Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải” (Điều 13) và Chế độ pháp lý (Điều 14); “Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở” (Điều 15) và Chế độ pháp lý (Điều 16); “Thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này cách đường cơ sở chưa đủ 200 hải lý thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài đến 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở thì thềm lục địa nơi đó được kéo dài không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở, hoặc không quá 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2.500mét” (Điều 17).

Về Chế độ pháp lý của thềm lục địa: “1- Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa về thăm dò, khai thác tài nguyên; 2- Quyền chủ quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có tính chất đặc quyền, không ai có quyền tiến hành hoạt động thăm dò thềm lục địa hoặc khai thác tài nguyên của thềm lục địa nếu không có sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam; 3- Nhà nước có quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển, cho phép và quy định việc khoan nhằm bất cứ mục đích nào ở thềm lục địa; 4- Nhà nước tôn trọng quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác của các quốc gia khác ở thềm lục địa Việt Nam theo quy định của Luật này và các điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam. Việc lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; 5- Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết bị và công trình ở thềm lục địa của Việt Nam trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, hợp đồng ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được phép của Chính phủ Việt Nam” (Điều 18).

Quy định rõ về các đảo, quần đảo

Luật Biển Việt Nam đã quy định rõ về đảo, quần đảo. Về nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đảo, quần đảo, Luật nêu rõ: “1-Đảo thích hợp cho đời sống con người hoặc cho đời sống kinh tế riêng thì có nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; 2-Đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa;

3- Nội thuỷ, lãnh hải , vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo được xác định theo quy định tại các Điều 9, 11, 13, 15, 17 của Luật này và được thể hiện bằng hải đồ, bản kê toạ độ địa lý do Chính phủ công bố (Điều 20); “Nhà nước thực hiện chủ quyền trên đảo, quần đảo của Việt Nam; Chế độ pháp lý đối với vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo được thực hiện theo quy định tại các Điều 10, 12, 14, 16 và 18 của Luật này” (như phần lớn đã viện dẫn trên đây).

Ngư dân

Ngư dân

Và như ngay tại Điều 1 của Luật phạm vi điều chỉnh đã viện dẫn, chủ quyền của Việt Nam, chế độ pháp lý trên biển, các đảo, quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa đã được quy định cụ thể, rõ ràng.

Bảo vệ chủ quyền, trách nhiệm của mọi công dân

Luật Biển Việt Nam được ban hành đã là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển đảo nước ta. Mọi công dân Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như nguyên tắc của Luật đã quy định: “Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và các quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển” (Điều 4).

Luật Biển Việt Nam được xây dựng từ năm 1998, qua hàng chục năm nghiên cứu, với những cơ sở vững chắc, lấy ý kiến của các công dân trong nước và nước ngoài, đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua đạt tỷ lệ 99,8% số phiếu. Vừa qua với một loạt sự kiện phát lộ như việc xuất hiện một số các bản đồ cổ của Trung Quốc như “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” thời nhà Thanh thể hiện rõ biên giới Trung Quốc, hay bộ tem của Trung Hoa Dân Quốc in bản đồ Trung Hoa không hề có Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc nhiều phát hiện sau đó, càng chứng minh quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa từ lâu đời là của Việt Nam, càng chứng minh tính pháp lý vững chắc của Luật Biển Việt Nam.

Kiên Long (daidoanket.vn)

Lần này Trung Quốc đang làm gì ở Quảng Ninh?

Featured

Hàng loạt cây rừng tên địa phương gọi là Chu – Ka bị người dân Quảng Ninh xâm hại, đốn hạ để lấy lá mang về bán cho các thương gia người Trung Quốc.

Tại huyện Tiên Yên, từ Quốc lộ 18A, thuộc xã Đông Ngũ vào xã Đại Dực khoảng 10km, khoảng hơn chục điểm thu gom lá cây rừng kiểu này.

Chị Lý Thị Mai thu gom lá Chu - Ka bán

Chị Lý Thị Mai thu gom lá Chu - Ka bán

Chị Lý Thị Mai (45 tuổi, ngụ thôn Đông Hồng, xã Đông Ngũ) cho biết trên Dân Việt, cách đây khoảng 1 tháng, một người chị họ làm ăn ở vùng biên về nhà bảo, chị đang thu gom lá Chu-Ka để bán cho thương nhân Trung Quốc.

Được biết, giá lá tươi mua từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg về phơi khô bán với giá 14.000 đến 22.000 đồng/kg. Trừ công sức bỏ ra cũng có lãi từ 3.000 đến 6.000 đồng/kg.

Từ đó, vợ chồng chị Mai bỏ bê việc đồng áng đi vào rừng thu gom lá Chu-Ka về bán. Mỗi ngày, chồng chị thu gom được khoảng hơn 1 tạ lá.

Sau vài tháng thu gom, chị Lý Thị Mai tính toán hiệu quả gấp nhiều lần so với việc làm đồng nên từ già đến trẻ trong xã đều háo hức vào rừng tuốt lá.

Người dân thôn Đông Hồng kể việc bán lá kiếm bộn tiền nhưng thu gom được lá thì rất khó khăn. Sau một vài trường hợp trèo cây tuốt lá bị ngã, nhiều người đã dùng dao đốn hạ cây rừng để lấy lá.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tình trạng thu gom lá Chu – Ka bất thường diễn ra ồ ạt tại các khu vực miền đông gồm Huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, TP. Móng Cái.

Tại Đông Ngũ chỉ có khoảng 500ha rừng tự nhiên nên việc thu gom lá này, bà con phải đi lấn sang nhiều cánh rừng lân cận để tìm lá.

Trước tình trạng này, ngày 1/11, UBND tỉnh đã có điện khẩn chỉ đạo cơ quan kiểm lâm và các thành phố, huyện miền đông kiểm tra, xác định rõ động cơ thu mua này báo cáo tỉnh xử lý.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2012, nghe tin tư thương Trung Quốc “mở cửa” thu mua rễ cây sim, hàng nghìn người dân ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đổ xô lên đồi, rừng đào bới, kiếm rễ, chất lên xe công nông, xe bán tải xuất bán sang bên kia biên giới.

Do nhiều người khai thác, cây sim biến mất khỏi đồi, núi ven thôn, bản, bà con phải tìm đến vùng sâu, vùng xa kiếm tìm.

Nhiều xã ở huyện Lộc Bình cũng diễn ra cảnh tương tự, như các xã: Tam Gia, Xuân Dương, Tú Đoạn, Xuân Mãn, Khuất Xá…

Sim có tác dụng giữ đất, nước, chống xói mòn, trôi màu, là thảm thực vật quan trọng giữ nguồn nước biên giới.

Trước đây, chúng ta cũng đã có bài học về việc đua nhau khai thác lấy rễ cây hồi, râu ngô, móng trâu, bán sang bên kia biên giới, ảnh hưởng đến môi trường, mất an ninh lương thực, cây đặc sản và dược liệu quý.

Chưa biết những thương lái mua lá cây Chu – Ka với mục đích gì, nhưng trước đó những đầu nậu Trung Quốc đã khiến người dân điêu đứng khi liên tục thu mua đỉa, khuyến khích người dân Hà Tĩnh tận diệt ong bầu.

Lê Nguyên (PN&ĐS)

Hacker Anonymous tấn công Paypal, MasterCard ra tòa

Featured

Bốn thành viên nhóm tin tặc Anonymous bị kết tội vì âm mưu tấn công các trang web của Visa inc, Paypal inc, MasterCard và nhiều ngân hàng khác.

Hacker Christopher Weatherhead cùng ba đồng phạm là Jake Birchall, Asley Rhodes và Perter Gibson đã thừa nhận tội trạng của mình tại một tòa án ở London (Anh).

Không chỉ tấn công vào các ngân hàng đã cô lập WikiLeaks, bốn hacker trên từng tấn công vào website của các hãng ghi âm tại Anh. Theo Bloomberg, những cuộc tấn công này gây ra tổng thiệt hại lên đến 5,6 triệu USD.

Tuy đã ẩn mình trong thế giới Internet, thành viên của Anonymous vẫn dần sa lưới cảnh sát - Ảnh: Internet

Hiện tại chưa có thông tin chính xác về mức án của các bị cáo trên. Nhưng căn cứ vào mức độ thiệt hại và số lần phạm tội, mức án dự kiến sẽ không hề nhẹ. Bản án sẽ được chính thức đưa ra sau buổi xét xử cuối cùng vào tháng 1-2013.

Đây không phải là lần đầu tiên các hacktivist (hacker hoạt động vì mục đích chính trị) của Anonymous và Lulzsec sa lưới cảnh sát.

Trong tháng 9-2012, tin tặc có biệt danh “Tinkode” (tên thật là Manole Rzvan Cernaianu) bị kết án 2 năm tù kèm theo số tiền phạt lên đến 120.000 USD. Tinkode đã tấn công vào hệ thống máy tính của Hãng phần mềm Oracle, NASA, Hải quân Anh và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tuy nhiên, nhờ thái độ thành khẩn và hợp tác với cảnh sát, Tinkode chỉ bị quản chế trong vòng bốn năm mà không phải ngồi tù.

DUY NGUYỄN (TTO)

Tranh chấp đất đai, điên cuồng sát hại cả gia đình họ hàng

Featured

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982), trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa xuống tay sát hại người mợ và em trai con cậu.
Sáng nay (28/1) Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nguyên về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra được biết, gia đình Nguyên và bà Lâm Thị Lài (SN 1970), trú cùng địa chỉ trên có quan hệ họ hàng thân thích với nhau (chồng bà Lài là em ruột mẹ đẻ ra Nguyễn Văn Nguyên), hai gia đình sinh sống gần nhau. Nhiều năm nay, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn do việc tranh chấp đất đai ngoài đồng nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Tranh chấp đất đai

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Nguyên đã xuống tay sát hại bà Lài cùng con trai. Vào khoảng 18h ngày 6/8/2012, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1986, vợ Nguyên) trên đường đi làm đồng về gần đến nhà thì dựng xe trên cầu rồi xuống mương nước gần đó rửa tay. Lát sau, cháu Tống Thị Phương (SN 1996, con gái bà Lài) chở bó lá mía đi qua, vô tình va vào chiếc xe của chị Thương khiến chiếc xe rơi xuống mương. Bực mình, chị Thương chạy lại đánh nhau với cháu Phương. Cùng lúc ấy, bà Lâm Thị Lài cũng đi làm đồng về nghe thấy tiếng con gái kêu la liền chạy ra ứng cứu.

Thấy vợ bị mẹ con bà Lài đánh đau, Nguyên cũng chạy ra nhưng không căn ngăn mà lao vào cùng vợ đánh hội đồng. Sau đó được hàng xóm can ngăn nên hai bên giải tán ai về nhà đó.

Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên lĩnh án tử hình tội "giết người".

Do còn hậm hực về mâu thuẫn bấy lâu cộng chút mâu thuẫn nhỏ lúc chiều đến khoảng 19h cùng ngày, bà Lài tiếp tục sang cổng nhà Nguyên chửi bới mạt sát. Bà này cùng rủ thêm con trai là Tống Trọng Đông (SN 1997) vác thêm một cây gậy đến nhà đe dọa Nguyên.

Vừa thấy bà Lài cùng con trai vào đến sân, Nguyên liền đi về phía góc sân lấy một ống tuýp nước dài lao ra đánh nhau với họ. Nguyên dùng ống sắt đập nhiều phát vào đầu bà Lài cho đến khi người phụ nữ gục trên vũng máu. Thấy Nguyên hăng máu, cháu Đông bỏ chạy ra phía sau vườn nhưng liền bị Nguyên đuổi theo đánh gục. Sau đó, Nguyên kéo xác Đông đến gần chỗ nằm của người mẹ rồi bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy mẹ và em trai lâu không về, ít phút sau, cháu Tống Thị Phương chạy đi tìm thì khi sang đẽn nhà Nguyên Phương kinh hãi khi thấy mẹ và em trai nằm gục dưới vũng máu ở sân bất động. Đau đớn, uất hận. Phương lao vào giằng xé, dùng gậy đánh Nguyên rồi bỏ chạy đi kêu hàng xóm.

Lát sau, cháu Phương lại quay sang nhà Nguyên, thấy cô em họ đến nhà, Nguyên tiếp tục dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu và mặt cho đến khi cô gái nằm gục dưới đất mới thôi. Sau một hồi tri hô hàng xóm mới đến đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Lài đã chết trên đường đi cấp cứu, cháu Đông cũng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, bà Lài tử vong do vỡ xương hộp sọ, dập não, gãy xương sống mũi, xương gò má, mặt biến dạng. Cháu Đông cũng tử vong với nhiều vết thương tương tự.

Nạn nhân Tống Thị Phương may mắn thoát chết nhưng cũng bị nhiều vết thương khắp người như gãy xương hàm, vỡ xương chẩm, dập não, tổn hại hơn 66% sức khỏe.
Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên mức án cao nhất tử hình. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 150 triệu đồng.

LD

Bí quyết xây dựng cánh đồng lớn

Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt (Bộ NN-PTNT) Trần Xuân Định đánh giá rất cao mô hình liên kết của TSC với các địa phương trong xây dựng vùng SX giống…

Bí quyết xây dựng cánh đồng lớn

Liên kết SX lúa giống của TSC với xã Bình Định đem lại thu nhập cao cho nông dân

“Vì sao nhiều mô hình SX nông nghiệp của ta cứ hết tiền hỗ trợ là “chết” và không thể nhân rộng? Vì nó chưa gắn với thực tiễn, không giúp cải thiện đời sống của người nông dân và đảm bảo phát triển bền vững”. Đó là chia sẻ của ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng VN, Chủ tịch HĐQT, TGĐ TCty Giống cây trồng Thái Bình (TSC).

Gắn trách nhiệm cho nông dân

Vừa qua, hội thảo liên kết SX nông nghiệp hàng hóa được tổ chức tại Thái Bình. Trước khi bắt đầu phần thảo luận, chúng tôi đã được “mãn nhãn” với mô hình liên kết SX lúa giống lớn nhất miền Bắc với diện tích 300 ha tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Nhìn cánh đồng lớn hút tầm mắt gieo cấy giống lúa gốc BC15 sai trĩu hạt, ít người nghĩ rằng nơi đây từng là một vùng đất cao, gềnh và không bằng phẳng. Một nửa sản lượng thóc được bà con phục vụ sinh hoạt thường ngày và chăn nuôi, còn lại đóng bao bán cho hàng xáo, giá cả chìm nổi theo cung - cầu của thị trường.

Năm 2008, TSC đã tìm đến đồng đất xã Bình Định, phối hợp với HTX khảo sát, quy hoạch lại SX và chỉnh trang đồng ruộng để SX lúa giống. Mới đầu, dân chưa tin. Ông Chủ nhiệm vận động xã viên khản cổ mới gom được 40 ha.

TSC cam kết cung ứng trước giống lúa, tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch. Phương thức thanh toán 1 kg lúa được quy đổi ra 1,25 kg thóc theo giá thị trường tại thời điểm thu mua (năm 2014, 1 kg lúa được quy đổi bằng 1,3 kg thóc theo giá thị trường).

HTX Bình Định tiến hành xây dựng quy ước hoạt động của tổ tự nguyện hợp tác SX và tiêu thụ nông sản theo nguyên tắc bình đẳng, dân chủ cùng có lợi; SX cùng mặt hàng và tự trang trải các chi phí hoạt động bằng nguồn tiền chiết khấu dịch vụ của TSC theo hợp đồng.

Ông Trần Thanh Sơn, Chủ nhiệm HTXNN Bình Định cho biết: “Từng hộ dân phải viết cam kết thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của HTX về khung lịch gieo cấy, quy hoạch vùng SX, quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, xử lý tạp chất trước và sau khi thu hoạch…

Cứ 1 kg thóc giống gốc, người trồng lúa phải bán cho TSC từ 100 kg thóc đạt chất lượng trở lên. Trường hợp rủi ro về thời tiết, dịch hại thì có cán bộ của TSC và HTX xem xét và có biên bản xác nhận. Trường hợp không có lý do chính đáng, thành viên trong tổ SX phải bồi thường từ 3 – 5 lần giá giống gốc cho TSC khi không có sản phẩm bán theo cam kết ban đầu”.

Nông dân thụ hưởng lợi ích xứng đáng

Từ diện tích ban đầu ở vụ xuân 2009, vùng 1 có 40 ha thì đến vụ mùa năm 2014 đã xây dựng được 6 cánh đồng mẫu lớn với 300 ha. Đây là vùng liên kết SX giống hàng hóa lớn nhất miền Bắc hiện nay.

Từ năm 2009 đến nay, TSC đã xây dựng 433 mô hình trên cả nước. Riêng tại Thái Bình đã xây dựng được 258 mô hình, trong đó có những mô hình cơ quy mô diện tích và hiệu quả kinh tế cao như xã Bình Định, Kiến Xương quy mô 300 ha; xã An Mỹ – Quỳnh Phụ; xã Thụy Ninh, Thái Thụy có quy mô trên 100 ha/mô hình.

Vụ xuân 2014, tổng số thóc đã thu được 1.625 tấn. Doanh thu trên 14 tỷ đồng, trong đó xã viên hưởng lợi 3,5 tỷ đồng.Thực tế giá thu mua chênh lệch ở mỗ vụ SX so với thị trường là 2.000 - 3.000 đồng, tăng giá trị thu nhập từ 28 - 30 triệu đồng/ha.

Như vậy, riêng vụ này với sản lượng đã ký với TSC là 800 - 1.000 tấn thì xã viên hưởng lợi gần 3 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt (Bộ NN-PTNT) Trần Xuân Định đánh giá rất cao mô hình liên kết của TSC với các địa phương trong xây dựng vùng SX giống để tạo ra những cánh đồng rất lớn, đẹp, thuyết phục và mang lại hiệu quả thực sự cho nông dân.

“Hiện tại TSC đang tiêu thụ rất tốt lúa giống BC15 với sản lượng lên tới 5.000 – 6.000 tấn mỗi năm. Vì vậy, những cánh đồng của xã Bình Định có một sức sống vô cùng bền vững. Ngoài việc cung cấp giống gốc cho bà con và cử cán bộ kỹ thuật chỉ đạo SX, TSC còn mời các DN cung ứng phân bón, thuốc BVTV…

Khi nông dân đã tạo ra sản phẩm cuối cùng, TSC sẽ mua giống lúa này với giá 1 kg giống = 1,3 kg so với lúa thịt, nên nông dân không cần lo ngại gì trong chuỗi SX”, ông Định phân tích.

MINH PHÚC (NNO)

Cảng hàng không quốc tế Long Thành hấp dẫn nhà đầu tư

Băn khoăn lớn nhất của nhiều người hiện nay là lấy tiền đâu để xây dựng Cảng Hàng không (CHK) Quốc tế Long Thành? Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc tìm kiếm nguồn vốn cho dự án không quá khó. Hiện đã có một số nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến dự án này.

Mô hình nhà ga hành khách CHK quốc tế Long Thành

Mô hình nhà ga hành khách CHK quốc tế Long Thành

Ts. Nguyễn Ngọc Long, Chuyên gia phản biện độc lập của Hội đồng phản biện Nhà nước:

Dự án đã được rà soát kỹ

Ts. Nguyễn Ngọc Long

Nhấn mạnh dự án CHK quốc tế Long Thành không phải bây giờ mới nhắc đến, TS. Nguyễn Ngọc Long cho biết, dự án đã được đưa vào phác đồ quy hoạch giao thông VN từ trước năm 2000, đưa vào quy hoạch năm 2005 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch là năm 2011. Cùng với Long Thành, nhiều dự án hạ tầng giao thông khác có liên quan đã được triển khai xây dựng. Không phải ngẫu nhiên, từ năm 2015 chúng ta sẽ thông xe đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, khởi công đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết.

TS. Long cũng cho biết, Hội đồng phản biện Nhà nước về dự án đã lật đi lật lại rất kỹ báo cáo đầu tư dự án và cho rằng Tổng công ty CHK VN (ACV) đã làm khá đầy đủ, chi tiết và thận trọng.

“ACV đã tính toán và đưa giải pháp xem xét suất đầu tư của dự án tương tự ở trong nước và khu vực. Tôi cho rằng có thể tin cậy được. Với tư cách chuyên gia phản biện độc lập, tôi có thể bảo đảm dự án đã được rà soát kỹ càng” TS. Long nói.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN:

Tránh xung đột giao thông trên trời

Trung tướng Võ Văn Tuấn

Nói về hoạt động của một CHK, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng, cần lưu ý về không gian hoạt động. Theo Trung tướng Tuấn, với một CHK bình thường, không gian hoạt động bên trên rộng hơn rất nhiều.

Cũng từ đây, Trung tướng Tuấn cho biết sân bay quân sự Biên Hòa chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 30 km. Đây là sân bay quân sự chiến lược.

“Nếu chúng ta tăng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất, chắc chắn sẽ xung đột giao thông trên trời với sân bay Biên Hòa. Do vậy, tôi đồng tình với ý kiến cho rằng nên xây mới CHK tại Long Thành”, Trung tướng nói.

TS. Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Hãng hàng không Hải Âu: 

Kêu gọi vốn đầu tư không khó

Bàn về phương án huy động vốn cho dự án, TS. Lương Hoài Nam nói: “Con số 7,8 tỷ USD nhu cầu vốn cho giai đoạn I mới là con số khái toán trong giai đoạn báo cáo tiền khả thi. Quan trọng hơn, tôi muốn nói rằng, trong số 7,8 tỷ USD tổng khái toán này, có nhiều hạng mục không phải đầu tư bằng tiền của chủ đầu tư, mặc dù vẫn tính tổng vào đây. Ví dụ như nhà ga hàng hóa, phải do hãng hàng không bỏ tiền. Về tỷ suất hoàn vốn nội tại của dự án là hơn 22%, TS. Lương Hoài Nam cho rằng, đây là một con số cực kỳ hấp dẫn với nhà đầu tư VN và nước ngoài. “Kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào Long Thành không khó, nếu không muốn nói là dễ”, TS. Nam đánh giá.

TS. Lương Hoài Nam

Muốn phát triển Long Thành thành CHK trung chuyển quốc tế, theo TS. Lương Hoài Nam, trước hết, quy hoạch của Long Thành cần đảm bảo tính cạnh tranh về chất lượng dịch vụ so với các CHK xung quanh, cụ thể là so với Suvarnabhumi (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Changi (Singapore) và CHK Hồng Kông. Nói cách khác, quy hoạch, thiết kế phải đảm bảo tính khoa học, đầy đủ tiện ích, cạnh tranh được với các CHK trên về chất lượng dịch vụ và giá, phí.

“Ta phải nhìn nhận thực tế hiện nay là chất lượng dịch vụ mà các CHK quốc tế của ta cung cấp như tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài mới chỉ là đáp ứng dịch vụ tối thiểu của quốc tế. Thực tế, phải có các khu mua sắm lớn chứ không phải chỉ lèo tèo vài ki-ốt như ở ta. Các khu ẩm thực cũng phải mênh mông, phục vụ đa dạng đối tượng hành khách và có khu triển lãm văn hóa địa phương. Cùng đó là khu vui chơi giải trí cho người phải chờ nối chuyến lâu, cho trẻ em. Nhìn vào mặt bằng thực tế của sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, dễ dàng nhận thấy không có diện tích cho các dịch vụ này. Trên thực tế, lẽ ra ta phải có phòng hạng C cho tất cả các hãng hàng không có nhu cầu. Tuy nhiên, ta cũng không có. Giờ mới chỉ có Vietnam Airlines là có phòng riêng, còn tất cả các hãng hàng không khác đều chung một phòng”, TS. Nam lý giải.

Thứ hai, theo TS. Lương Hoài Nam, không một CHK quốc tế nào có thể trở thành trung tâm trung chuyển nếu bản thân các hãng hàng không địa phương lại yếu. Điều này có nghĩa là Long Thành chỉ trở thành sân bay trung chuyển nếu các hãng hàng không VN, cụ thể là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet… phải trở thành những hãng hàng không mạnh. Trong đó, chất lượng dịch vụ của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đóng vai trò chủ chốt. “Tôi đã nói rất nhiều lần, Vietnam Airlines phải nhanh chóng trở thành hãng hàng không 4 sao thì chúng ta mới có cơ hội để cạnh tranh quốc tế và biến Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế được. Cùng đó, các hãng hàng không giá rẻ Vietjet, Jetstar Pacific cũng phải nhanh chóng mở rộng mạng đường bay quốc tế của mình để kết nối qua CHK mới là Long Thành”, ông Nam nói.

Điều kiện thứ ba vô cùng quan trọng, theo TS. Nam là VN phải thay đổi khá nhiều chính sách để đẩy mạnh phát triển du lịch, cụ thể là du lịch quốc tế, cùng đó là các dịch vụ đi kèm như nghỉ dưỡng mua sắm: “Hiện nay, khi ta nói đến dịch vụ trung chuyển hàng không, không chỉ là có đối tượng hành khách bay đến Long Thành nghỉ vài giờ rồi nối chuyến mà nhiều hơn là những người đến vài ngày nghỉ ngơi, mua sắm, thưởng thức các giá trị du lịch rồi mới đi tiếp. Thái Lan, Singapore đã và đang phát triển các trung tâm hàng không dựa trên những sức cuốn hút này. Ở VN, hiện tính hết số khách nước ngoài vào VN, mới có 7 triệu người. Con số này chỉ bằng số lẻ của Singapore là 17 triệu, Thái Lan là 27 triệu hành khách. Sự phát triển dịch vụ du lịch, đưa VN trở thành trung tâm du lịch là điều kiện quan trọng để phát triển Long Thành trở thành cảng hàng không trung chuyển quốc tế”, TS. Nam khẳng định.

Ngân Anh (Theo BGTVT)

Khởi công QL1 đoạn tránh Phủ Lý, Hà Nam

Sáng nay (12/10), tại tỉnh Hà Nam, Bộ GTVT phối hợp UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng 23 km QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn Km 215+775 – Km 235+885 qua tỉnh Hà Nam.

Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Đại diện liên danh các nhà đầu tư cho biết, phần tuyến QL1 tránh TP.Phủ Lý có điểm đầu phía Nam trạm thu phí Nam cầu Giẽ (Km 216+874 QL1), điểm cuối tại nút giao ĐT494 với QL1 (Km 235+885 QL1), tổng chiều dài là 23,3km, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80km/h.

Phần tăng cường tuyến QL1 hiện tại đoạn Km 215+775 đến Km 235+885, được tăng cường theo tiêu chuẩn thiết kế đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế là 80km/h. Tuyến đường sẽ đi qua địa phận các huyện: Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm và TP. Phủ Lý của tỉnh Hà Nam.

Đánh giá về vai trò của dự án này, ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định, khi dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Hà Nam nói riêng và hệ thống đường bộ Việt Nam nói chung.

Ông Dũng cho biết, trên địa bàn tỉnh Hà Nam chỉ có hai tuyến giao thông chính là đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và QL1. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng giao thông trên QL1 qua địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra ùn tắc và TNGT, nhiều đoạn đường đã xuống cấp. Do đó, việc xây dựng dự án này là hết sức cấp thiết nhằm giảm tải mật độ phương tiện cho QL1 và tăng cường năng lực vận tải cho các tuyến đường của Hà Nam.

“Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng mà Bộ GTVT triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Khi dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu kinh tế giữa tỉnh Hà Nam với các tỉnh lân cận và giữa các vùng trong tỉnh. Đặc biệt, khi dự án đi vào khai thác sẽ giúp giảm ùn tắc và TNGT trên tuyến QL1A nhất là khu vực đi qua TP. Phủ Lý và thị trấn Đồng Văn”, ông Dũng đánh giá.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư và các đơn vị nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua cần khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công. “Chậm nhất đến 31/12/2014, các địa phương phải bàn giao đầy đủ mặt bằng cho các nhà thầu thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ”, ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và các đại biểu phát lệnh khởi công dự án

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và các đại biểu phát lệnh khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ GTVT trong những năm gần đây trong công tác đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng các dự án. “Đến nay, đã có 60 dự án giao thông lớn với số vốn khổng lồ được triển khai đầu tư xây dựng thông qua hình thức huy động nguồn vốn xã hội hóa. Các dự án được triển khai bằng hình thức BOT vừa thể hiện tính minh bạch của các doanh nghiệp tham gia đầu tư, vừa cho thấy tính hiệu quả của dự án mang lại. Qua đây, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Bộ GTVT trong thời gian qua”, Phó Thủ tướng nói.

Được biết, tổng mức đầu tư toàn tuyến của dự án ước tính khoảng 2.047 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng vào khoảng 1.700 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong vòng 27 tháng  (từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2016).  Liên danh nhà đầu tư của dự án bao gồm:  Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (Coteccons) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1). Trong đó, FECON đóng góp 40% vốn, Coteccons 35% và CIENCO1 25%. Ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank là đối tác chính hỗ trợ vốn cho dự án này.

Đình Quang (Theo BGTVT)

Biểu tượng mới giữa thắng địa ngàn năm tuổi

Mùa Thu này, đồng bào cả nước và bè bạn năm châu đến với Hà Nội khi rảo bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây gần 70 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, sẽ được chiêm ngưỡng Tòa nhà Nhà Quốc hội mới.

Công trình Nhà Quốc hội đã cơ bản hoàn thành. Ảnh VGP

Là trụ sở của một cơ quan Trung ương lớn nhất có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ hiện đại đầu tiên được xây dựng kể từ ngày thống nhất đất nước, đến thời điểm hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành. Toàn bộ các hệ thống kỹ thuật đã được vận hành, chạy thử, kiểm tra nhằm đảm bảo phục vụ cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới.

Mang tầm vóc biểu tượng của cơ quan quyền lực tối cao, Nhà Quốc hội được xây với kiến trúc hình vuông kích thước 102m x 102m, phòng họp hình tròn ở giữa, chiều cao khoảng 39m, tổng diện tích xây dựng khoảng 60.000m2.

Nhìn từ phía Lăng Bác, công trình Nhà Quốc hội hoành tráng mà không đồ sộ, không lấn át cảnh quan chung. Vút lên với những đường nét khỏe khoắn giữa không gian thoáng rộng, tòa nhà vừa sừng sững, uy nghiêm vừa có nét gần gũi, giản dị của một “địa chỉ đỏ” mà sứ mệnh của nó sẽ là nơi nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của cả dân tộc.

Với ý nghĩa đặc biệt và vai trò quan trọng đó nên trong suốt quá trình xây dựng, từ lúc hình thành ý tưởng cho tới lúc cán đích đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, công trình này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu khởi công xây dựng Nhà Quốc hội. Ảnh VGP

Nhớ lại buổi sáng mùa Thu 5 năm trước, sau nhiều lần bàn thảo, thậm chí tranh luận “gay gắt” nhiều chiều nhằm tìm ra phương án kiến trúc tối ưu, ngày 12/9/2009 công trình xây dựng Nhà Quốc hội đã được khởi công tại địa điểm mà ngàn năm về trước, Hoàng đế Lý Công Uẩn đã coi là thắng địa”-nơi “Thượng đô kinh sư mãi muôn đời” trong sự chờ đợi của nhân dân cả nước.

Được xây dựng trên nền Hội trường Ba Đình (cũ), cạnh Hoàng thành Thăng Long xưa, công trình Nhà Quốc hội mới như một sợi chỉ đỏ kết nối giữa hiện tại với quá khứ vàng son của Thủ đô ngàn năm tuổi…

Phát biểu trong buổi sáng hôm đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan,… phải xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thi công công trình quan trọng đặc biệt này.

Liên tục thị sát tại công trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công, Lãnh đạo Chính phủ mà trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thường xuyên yêu cầu các đơn vị liên quan phải chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực khẩn trương hoàn thành các hạng mục của dự án Nhà Quốc hội theo đúng yêu cầu.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, hầu như tháng nào Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng trực tiếp xuống tận công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ nhằm bảo đảm dự án “về đích” đúng hẹn.

Thủ tướng kiểm tra thiết bị trong phòng họp chính. Ảnh VGP

Trong lần thị sát gần đây nhất (ngày 3/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ; đảm bảo toàn bộ công trình an toàn tuyệt đối về kết cấu chịu lực; đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cơ bản về tiện ích, công năng của kỳ họp Quốc hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án tiếp tục hoàn thiện công trình Nhà Quốc hội để bàn giao toàn bộ cho Văn phòng Quốc hội trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Sau khi được hoàn thành và đi vào hoạt động, tòa nhà này không chỉ là nơi những đại biểu nhân dân tập trung luận bàn, quyết nghị những vấn đề trọng đại của đất nước mà còn là nơi các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong mỗi nhiệm kỳ ra mắt quốc dân; là nơi lãnh đạo cấp cao đón tiếp khách quốc tế…

Với sứ mệnh thiêng liêng ấy, Tòa nhà Nhà Quốc hội sẽ là một biểu tượng mới về sự tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân; một “địa chỉ đỏ” để hơn 90 triệu đồng bào gửi gắm niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước.

(Theo Chính Phủ)

Công nghệ thông tin mở đường cho ‘nông nghiệp thông minh’

Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhà nông có thể chủ động trong mọi khâu từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến tìm kiếm thị trường.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), cho biết nông nghiệp Việt Nam hiện có năng suất lao động còn thấp hơn cả Lào, Campuchia và chỉ có CNTT mới giải quyết được vấn đề này.

Chẳng hạn, nhờ ứng dụng CNTT, một hecta đất của Israel có thể đạt năng suất “trong mơ” như hơn 3 triệu bông hồng hay một con bò cho tới 11 tấn sữa/năm. Chỉ với khoảng 3% dân số làm nông nghiệp và điều kiện thời tiết không thuận lợi, nước này đã áp dụng CNTT để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước cho phát triển nông nghiệ. Nhờ đó, nền nông nghiệp điện tử của Israel đã tạo ra tổng giá trị sản lượng gần 23 tỷ USD, không chỉ bảo đảm đủ nhu cầu lương thực mà còn xuất khẩu 3 tỷ USD nông sản/năm.

Hay như tại Mỹ, nông nghiệp điện tử giúp người nông dân tiết kiệm 7% chi phí phân bón và trung bình một nông dân Mỹ sản xuất lương thực đủ nuôi 140 người.

Nông nghiệp cần có CNTT mới có thể đạt năng suất cao. Ảnh: Đoàn Văn Kiên.

Theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện chiến lược chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn,  nông nghiệp rất cần CNTT để tạo ra “năng suất ghê gớm”, hình thành nên một nền nông nghiệp chính xác, thông minh. Ví dụ, một hệ thống giám sát nông nghiệp vệ tinh sẽ giúp phân tích các loại đất, dự báo năng suất, phát hiện sâu bệnh… Hay các cảm biến tích hợp trong các vùng đất sẽ tính toán về lượng nước, phân bón phù hợp nhằm giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường…

Ông Trương Gia Bình cũng bày tỏ mong muốn về viễn cảnh “CNTT thấm đẫm từng hạt lúa, củ khoai”. Thế nhưng, ông cũng thẳng thắn thừa nhận, đa số doanh nghiệp phần mềm của VINASA “vẫn chưa chạm vào nông nghiệp”, chưa nghĩ đến các giải pháp công nghệ cao cho nhà nông. Còn ông Đặng Kim Sơn cho rằng thực trạng này một phần là “thiếu cầu” bởi bên nông nghiệp cũng ít có ai đặt hàng. Người dân cũng muốn áp dụng CNTT nhưng họ không có nguồn tin, chưa hiểu nên bắt đầu từ đâu, hoặc không có đủ kinh phí.

Ông Bình cho biết sẽ sớm tổ chức đại hội của giới CNTT với các doanh nhân trẻ để cùng bàn bạc, đem kiến thức về quản trị, năng lực chuyển giao công nghệ, tiếp cận nguồn vốn… thúc đẩy phát triển CNTT trong nông nghiệp.

Trong khi đó, ASOCIO ICT Summit, diễn đàn cấp cao về CNTT lớn nhất ở châu Á và châu Đại Dương, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28-31/10 tới sẽ có chủ đề Ứng dụng CNTT trong tái cấu trúc nông nghiệp. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thế giới, đưa CNTT thành nền tảng của phương thức phát triển mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi mô hình phát triển nông nghiệp và nông thôn.

ASOCIO ICT Summit 2014 được kỳ vọng sẽ đem lại những lợi ích thiết thực không chỉ cho sự phát triển CNTT mà cả kinh tế – xã hội của Việt Nam, đồng thời tạo một dấu ấn mới của Việt Nam trong ngành CNTT khu vực và thế giới. Tại Diễn đàn năm nay cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp của các nước phát triển như Nhật Bản và Israel sang tìm kiếm đối tác để chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam.

ASOCIO là hiệp hội quốc tế lớn nhất về CNTT của châu Á – châu Đại dương với 22 hiệp hội thành viên chính thức, đại diện cho 22 nền kinh tế trong khu vực, bao gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đài Loan, Hongkong, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam… và 5 hiệp hội thành viên quan sát viên là: Mỹ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Canada.

Châu An  (VNE)

Bộ trưởng Thăng: Làm được hay chưa đều phải công khai, minh bạch

Chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải công khai mọi hoạt động của ngành để người dân hiểu, chia sẻ và giám sát. Mọi việc, kể cả làm được hay chưa làm được, đều phải công khai minh bạch.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Nhiều kết quả tích cực

Đúng như tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, các báo cáo và ý kiến tại hội nghị sơ kết 9 tháng đều đi thẳng vào các vấn đề nóng, những mặt đã làm được, chưa làm được, các vấn đề đang vướng mắc cần tháo gỡ.

Mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên cho biết trong 9 tháng qua, Bộ đã chủ trì soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa; cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Tập trung hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 9. Tổng kết Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Trong 9 tháng đầu năm 2014, đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 dự thảo nghị định, quyết định và 8 đề án chiến lược, quy hoạch và các đề án khác, đạt 100% kế hoạch. Các cơ quan đã hoàn thành và trình Bộ 64/66 dự thảo văn bản QPPL và 22/22 đề án.

Tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư xây dựng KCHTGT tiếp tục có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Bộ đã quyết liệt trong chỉ đạo và kịp thời xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với các công trình có chất lượng không đảm bảo; kịp thời thay thế các nhà thầu yếu kém vì vậy hầu hết các công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ vượt yêu cầu, phát huy được hiệu quả khi đưa vào sử dụng.

Việc tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt được kết quả tốt, đã hoàn thành chuyển đổi 10 Công ty mẹ – Tổng công ty thuộc Bộ sang doanh nghiệp cổ phần, phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp đã được phê duyệt triển khai đúng tiến độ…

Nhiều mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Đã chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân về các chủ trương, hoạt động, cũng như việc xử lý các vấn đề “nóng” của ngành, được dư luận xã hội và người dân đồng tình, tin tưởng và ghi nhận…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như việc kêu gọi huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, phát triển KCHTGT chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đường bộ; các lĩnh vực hàng không, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa còn hạn chế. Vẫn còn một số dự án chậm trễ do vướng mắc về GPMB, năng lực nhà thầu yếu kém, Nhà đầu tư huy động vốn chậm… Bộ đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan có giải pháp khắc phục, xử lý. TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao, số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra như vụ TNGT tại Lào Cai, Hải Phòng trong dịp nghỉ Lễ 2/9 vừa qua.

Toàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên báo cáo sơ kết hoạt động của Bộ 9 tháng năm 2014

9 tháng, giải ngân 65 nghìn tỷ đồng

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông điểm lại 54 dự án đã hoàn tất thủ tục trong 9 tháng qua. Riêng quý III, có 24 công trình dự án được khởi công như đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án kéo dài, nâng cấp Đường hạ cất cánh, sân đỗ tàu bay cảng hành không Pleiku, luồng kênh Cái Tráp, tuyến QL3 mới Thái Nguyên – Chợ Mới…

Bộ đã huy động được 34.297 tỷ đồng vốn từ xã hội hóa, đầu tư xây dựng 16 dự án theo hình thức BOT, đạt 107,1% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay đã lập và trình báo cáo quyết toán 125/180 dự án, đạt 70% kế hoạch năm 2014; đã phê duyệt 220/305 dự án, đạt 72% kế hoạch năm 2014.

Tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân trong năm 2014 là 83.442 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2014, thực hiện ước đạt 65.487,1 tỷ đồng, đạt 78,5%; giải ngân ước đạt 65.503,8 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch năm 2014.

Lấy hành khách làm trung tâm phục vụ

Về vận tải, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết Bộ đã chỉ đạo tất cả các lĩnh vực vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy hành khách là trung tâm để phục vụ. Yêu cầu các bến tàu, bến xe, cảng, nhà ga chỉnh trang, đầu tư trang thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý điều hành, điều độ và thông tin cho hành khách.

Bộ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã phát hiện tồn tại, bất cập trong quản lý, trong điều hành sản xuất để hướng dẫn, chấn chỉnh hoặc xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Bộ đã chỉ đạo các Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải tổ chức, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất cho lái xe ô tô kinh doanh vận tải. Bộ đã tổ chức họp các doanh nghiệp, đơn vị bến xe, đơn vị đăng kiểm về triển khai công tác xã hội hóa để các đơn vị, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác Trung tâm đăng kiểm, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ.

Đặc biệt, điểm nổi bật trong thời gian qua là công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính của Bộ GTVT đã được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn cảnh hội nghị

Đẩy nhanh thi công nâng cấp QL1A qua Bình Thuận

Trong phần thảo luận, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu ông Hoàng Đình Phúc – Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 báo cáo tiến độ dự án thi công nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua Bình Thuận. Bộ trưởng cho biết vừa nhận được tin nhắn phản ánh thi công đoạn này rất chậm.

Báo cáo Bộ trưởng, ông Phúc cho biết đoạn qua Bình Thuận có chậm, nhưng với nhiều nỗ lực nên đã có chuyển biến từ cách đây 2 tháng. Đến nay tiến độ cơ bản 80% nền đã hoàn thành. Toàn bộ các cầu đã cơ bản hoàn thành hạ bộ.  ”Mong Bộ trưởng yên tâm. Các phần cơ bản đã xong. Khó khăn nhất hiện nay đối với đoạn này là chất lượng đá mỏ xấu và yếu. 3 gói thầu có thể thi công nhựa được rồi nhưng chưa dám thi công nhựa”, ông Phúc bày tỏ.

Không thể để kéo dài tiến độ dự án quan trọng này, Bộ trưởng yêu cầu Ban QLDA 1 xử lý ngay vướng mắc, chỗ nào thảm được là thảm ngay. Nếu chất lượng đá không đảm bảo thì tìm mua chỗ khác để đẩy nhanh tiến độ.

Không có hủy chuyến bay vì lý do thương mại

Được Bộ trưởng chỉ định báo cáo về tình hình chậm, hủy chuyến, Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết, sau 2 tháng thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ GTVT, tình hình chậm và hủy chuyển đã được cải thiện rõ. Tỷ lệ chậm chuyến đã giảm từ 26,7% xuống chỉ còn khoảng 21,2%. Trong đó, tỷ lệ chậm chuyến của VNA là 12%, Jetstar Pacific là 19%, VietJet Air từ gần 40% giờ chỉ còn khoảng 16%… Tỷ lệ hủy chuyến của các hãng chỉ còn 0,7% so với 1,7% trước đó.

Với sự giám sát của Cục Hàng không, việc hủy chuyến vì lý do thương mại đã không còn. Công tác an toàn cũng được tăng cường. Trong tháng 9 giảm 5 sự cố so với tháng 8, giảm 10 sự cố so với cùng kỳ, không xảy ra uy hiếp nghiêm trọng.

Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của Vietjet Air giảm từ 40% xuống 16%

Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của Vietjet Air giảm từ 40% xuống 16%

Báo cáo hội nghị về tiến độ cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không VN (VNA), ông Phạm Viết Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNA cho biết, dự kiến đến 14/11 sẽ chính thức bán đấu giá lần đầu cổ phiếu ra thị trường. Ngày 12/3/2015 sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần đầu và tháng 4 chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Bộ trưởng Đinh La Thăng lưu ý VNA đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo có lãi, tái cơ cấu được đẩy mạnh tuy nhiên VNA phải tăng tính cạnh tranh. Hệ số sử dụng ghế của VNA hiện vẫn thấp hơn Vietjet, đây là điều VNA phải suy nghĩ, để đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh hơn nữa.

Giải đáp nhiều vấn đề “nóng”

Kiến nghị từ địa phương, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Chung cho biết, việc duy tu sửa chưa đang khó khăn trong giải ngân do thực hiện Chỉ thị 1792 và Thông tư 86 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Các dự án phải có quyết định đầu tư từ thời điểm trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch. Tuy nhiên, các công trình ATGT mang tính cấp bách, đầu năm mới được duyệt nên kho bạc không giải ngân. Kiến nghị Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng không áp dụng nguyên tắc này đối với các công trình đảm bảo ATGT cấp bách.

Quỹ bảo trì đường bộ của thành phố vừa hoạt động, nguồn vốn đang ít, nên đề nghị nghiên cứu phân bổ nguồn vốn theo tỷ lệ quy định để thành phố có duy trì đảm bảo ATGT.

Theo ông Chung, trong 9 tháng các dự án giao thông của TP vốn giao hơn 5.000 tỷ, đã giải ngân 2380 tỷ đạt hơn 58%. Sở dĩ chưa đạt cao ngoài lý do trên còn do các công trình vốn duy tu, thành phố chưa ban hành mức lương tối thiểu, chưa thực hiện được hợp đồng.

Về sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết số tiền Quỹ phải cân đối chung cho cả nước nên chưa thể đáp ứng kiến nghị của TP HCM.

Riêng kiến nghị về vốn cho các dự án ATGT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Sở GTVT TP HCM phân biệt rõ 2 nguồn vốn là từ đâu. Nếu dùng vốn sự nghiệp của Bộ thì không ảnh hưởng. Nhưng đối với các dự án, duy tu sửa chữa vừa và lớn thì phải theo quy trình.

Xóa cơ chế xin – cho trong vận tải

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô VN Nguyễn Văn Thanh nêu vấn đề bức xúc, cần xóa bỏ cơ chế xin cho trong vận tải ô tô. Có chuyện một doanh nghiệp đến xin mở tuyến, ông giám đốc của địa phương a đồng ý, nhưng ông đầu b không đồng ý. Thế là đi xin, xin không được thì dùng tiền để mua, thậm chí bằng rất nhiều tiền. Cái này anh em đều nói, nhưng bảo đưa bằng chứng thì phải có công an vào cuộc. Doanh nghiệp vận tải mong xóa bỏ và công khai minh bạch từng tuyến để có hướng đầu tư. Cái này cần nói rõ trong Thông tư sửa đổi tới đây, ông Thanh đề xuất.

Ông Thanh cũng “nhờ’ Bộ GTVT giục các tỉnh lập hiệp hội vận tải địa phương. Hiện mới có khoảng 51 hiệp hội, còn các tỉnh miền Tây chưa có. Hoạt động vận tải rất cần có hiệp hội, ông Thanh nói.

Kiến nghị hướng xử lý xe quá tải, ông Thanh cho rằng cần siết mạnh trách nhiệm của cảng bến, không nên “đánh” vào người vận tải, lái xe. Vì đã thả ra đường rồi, rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, ý kiến này lập tức được nguyên Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức – Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường VN phản bác. Ông Đức cho rằng, chủ hàng có muốn chở quá tải mà nhà xe từ chối thì cũng không có vi phạm. Do vậy trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về người vận chuyển. Tới đây cần lắp đặt cân tại trạm thu phí, xe quá tải buộc phải dỡ hàng mới cho qua.

Chủ tịch Ngô Thịnh Đức cũng đề nghị Bộ GTVT xây dựng hệ thống quản lý KHCN từ Bộ đến các đơn vị. Nếu các doanh nghiệp trong ngành GTVT không tiếp nhận công nghệ mới thì năng suất lao động sẽ vẫn thấp. Hội KHKT cầu đường sẵn sàng đồng hành cùng Bộ GTVT.

Báo Giao thông như món ăn tinh thần của người lao động

Phát biểu về công tác truyền thông, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông đánh giá, công tác truyền thông chung của Bộ GTVT trong thời gian qua thực sự có bước đột phá. Người dân và doanh nghiệp đã tiếp cận được thông tin về Ngành rất nhanh chóng. Chưa có bộ nào minh bạch thông tin như Bộ GTVT, kể cả trong các vấn đề vốn được coi là “nhạy cảm”.

“Là cơ quan ngôn luận của Bộ, Báo Giao thông đã và đang hết sức nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh việc mở rộng phát hành báo giấy, Báo định hướng phát triển mạnh báo điện tử để thông tin kịp thời, lan tỏa rộng rãi hơn. Trong tháng 11 này sẽ ra mắt phiên bản mới với giao diện mới và phiên bản mobile, sẽ kết nối mạnh mẽ hơn với mạng xã hội. Báo Giao thông sẽ tham gia tích cực vào đề án nâng cao công tác truyền thông của Bộ GTVT. Nếu kết nối được nửa cán bộ nhân viên trong ngành để trao đổi thông tin, tăng cường kết nối qua mạng xã hội thì hiệu quả truyền thông sẽ tốt hơn”, ông Kiên nói.

Để đáp ứng được chỉ đạo nâng cao công tác truyền thông của Bộ, ông Kiên mong cán bộ chủ chốt của ngành chia sẻ thông tin kịp thời để định hướng thông tin chính xác, truyền thông tốt nhất những vấn đề dư luận đang quan tâm.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng Báo Giao thông thời gian qua có nhiều cố gắng trong thông tin đến bạn đọc các chủ trương chính sách lớn về GTVT, giải thích thấu đáo các vấn đề nóng về giao thông với cách thông tin đa chiều, dễ hiểu và bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Để Báo có thể hoàn thành nhiệm vụ, Bộ trưởng đề nghị tất cả cơ quan phải mua và đọc báo, coi đây như món ăn tinh thần hàng ngày.

Không còn “Bộ Đường sắt”

Một vấn đề nóng nữa được đặt ra tại hội nghị, đó là đòi hòi đổi mới với đường sắt. Ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, đây đang là thời kỳ khó khăn nhất đối với Tổng công ty.

Ông Tùng báo cáo: “Chúng tôi nhận thức được chúng tôi đang đi bộ trong khi các ngành khác chạy. Để đổi mới được, chúng tôi đã đưa tiêu chí định hướng khách hàng là trọng tâm, phải đặt mình vào vai khách hàng thì khó mấy cũng làm”.

Ông Tùng lấy dẫn chứng việc bỏ kiểm soát ở cửa vé. Các ga cứ kêu khó lắm, không làm được. Nhưng sau quyết tâm thì làm rất tốt. Giảm giá vé rất sâu trên các cự ly. Mấy năm qua khách đi  từ HN-SG giảm nhanh, nhưng với đợt giảm giá kích cầu này thì đã có dấu hiệu tăng.  Quý 3 tăng 14%. Hiện đường sắt đang phải cạnh tranh gay gắt với hàng không giá rẻ nhưng chúng tôi sẽ đổi mới để thu hút hành khách, kinh doanh hiệu quả hơn. Ông Tùng bày tỏ: ” Mong Đảng, Chính phủ và Bộ quan tâm hơn nữa đến đường sắt. Trước mắt hiện đại hóa đường sắt Bắc  – Nam, sau đó khởi động đường sắt tốc độ cao. Thí điểm 1- 2 đoạn Sài Gòn – Nha Trang và Hà Nội – Vinh để kêu gọi xã hội hóa”.

Công nhận đường sắt đã có đổi mới trong nhận thức, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: TCT Đường sắt VN đã không nhận mình là “Bộ Đường sắt” nữa mà là đơn vị kinh doanh, hoạt động đúng chức năng doanh nghiệp. Tới đây đề nghị đường sắt làm quyết liệt hơn nữa, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ cũng nhận xét đường sắt đã khác hẳn so với trước đây rất nhiều, nhất là thái độ phục vụ tốt của nhân viên trên tàu, tàu cũng không còn mùi hôi như trước.

Không để bất kỳ công trình nào chậm tiến độ

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc hơn nữa lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thi công các dự án giao thông. Bộ GTVT khẳng định không để bất kỳ công trình nào chậm tiến độ, yêu cầu Hiệp hội KHKT phối hợp; nhằm quản lý chặt chẽ vốn đầu tư, tránh thất thoát.

Về việc sửa Thông tư thay thế Thông tư 18, Bộ trưởng yêu cầu cần tiếp thu các kiến nghị hợp lý của các hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Các dự án thi công phải đảm bảo ATGT trong quá trình nâng cấp cải tạo, cố gắng tiến độ  nhưng phải an toàn. Bộ trưởng cũng đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô VN tuyên truyền giúp đến người dân, doanh nghiệp và lái xe để chia sẻ. Khi nâng cấp thì đương nhiên phải ngăn đường, chắc chắn phải khó khăn. Bộ sẽ chỉ đạo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, nhưng người dân cũng phải chia sẻ.

Ngành GTVT đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được người dân và xã hội ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp của ngành đổi mới tốt, tái cơ cấu tốt.

Những tháng còn lại của năm, Bộ trưởng yêu cầu tất cả phải nỗ lực hơn nữa. Tập trung tái cơ cấu ngành, trong đó tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp và vận tải. Chỉ đạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả. Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, kêu gọi nguồn lực xã hội. Tái cơ cấu ngành GTVT phải gắn chặt với tái cơ cấu nền kinh tế cả nước.

Tập trung tiến độ các dự án như QL1 và đường HCM qua Tây Nguyên. Đây là dự án trọng điểm được Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân đặc biệt quan tâm. Năm 2015 phải hoàn thành mở rộng QL1 từ Hà Nội – Cần Thơ và đường HCM qua Tây Nguyên. Bộ trưởng nhắc lại: “Đây là lời hứa, là trách nhiệm của toàn ngành, phải sớm đưa vào khai thác các dự án để đem lại lợi ích cho nền kinh tế và thuận lợi cho người dân đi lại”.

Bộ trưởng khẳng định Bộ GTVT sẽ tiếp tục cải cách hành chính và thủ tục hành chính mạnh mẽ, tương tác tốt hơn với người dân và doanh nghiệp. Công khai minh bạch những điều đã làm được và chưa làm được để người dân hiểu, chia sẻ và giám sát. Bộ trưởng phê bình Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc vừa qua đã không làm tốt công tác truyền thông trước khi đưa vào khai thác dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến dư luận rất bức xúc về vết nứt và các điểm chờ lún trên tuyến.

Thiện Anh (Theo Báo Giao Thông Vận Tải)

Thủ tướng: Hải Phòng cần thu hút các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng giao thông

Sáng nay 3/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại quận Kiến An.Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo cử tri về tình hình kinh tế xã hội trong nước 9 tháng qua. Theo đó, năm 2014 bên cạnh những thuận lợi, đất nước cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Trong đó, những tác động tiêu cực của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu; những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông… Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, của toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, đồng đều trên các mặt.

Nền kinh tế ổn định, lạm phát được kiềm chế, lãi suất giảm thấp, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu tăng mạnh. 3 năm liên tục có xuất siêu, dự trữ ngoại tệ tăng lên, sản xuất kinh doanh được phục hồi và tăng trưởng. GDP 9 tháng đầu năm đã đạt được 5,62%, cao hơn năm 2012, 2013. Trong số 14 chỉ tiêu đề ra đầu năm, dự đoán cuối năm sẽ có 12 chỉ tiêu đạt bằng và vượt mức kế hoạch, chỉ còn 2 chỉ tiêu đạt xấp xỉ mức đề ra là chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 1,6 triệu lao động (đạt 1,5 triệu) và chỉ tiêu 51% lao động đã qua đào tạo (đạt 49%).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Tại buổi tiếp xúc, ông Đinh Đặng Hùng, phường Bắc Sơn bày tỏ lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thời gian qua trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động. Kinh tế trong nước ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Hùng mong rằng Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa cho đời sống người dân, nhất là đối tượng chính sách, người có công, người nghèo ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm những nạn nhân chất độc da cam chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

Ông Nguyễn Huy Trường, phường Lãm Hà mong muốn Nhà nước tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn Hải Phòng, nhất là các công trình giao thông.

Bà Trần Thị Sinh Duyên, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần May 2 đề nghị Chính phủ quan tâm phát triển hơn nữa thị trường khoa học công nghệ, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp được tiếp cận tốt với công nghệ tiến tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Ngoài ra, một số ý kiến khác của các cử tri cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế,…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp quý báu của các cử tri trong việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và của Hải Phòng nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết từ nay đến cuối năm, Chính phủ, và các bộ, ngành, địa phương sẽ phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2014. Trong đó tập trung mạnh vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt cho công tác phát triển giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi là nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bên cạnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế, các vấn đề về xã hội, trong đó có đảm bảo an sinh và phúc xã hội sẽ luôn được thực hiện theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục quan tâm, thu hút các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông vận tải; thực hiện tốt chủ trương, các chính sách của Nhà nước trong chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Với Hải Phòng, theo Thủ tướng, dù GDP đạt 7,86%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh (khoảng 1,1 tỉ USD năm 2014), thành phố cần phải thực hiện các giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế để nâng cao năng lực nền kinh tế.

Trung Thành (Theo Báo Giao thông vận tải)

200 đơn vị tham gia hội chợ nông nghiệp công nghệ cao

Tại buổi họp báo ngày 30/9, Ban tổ chức Hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2014 (Hi-tech Agro 2014) cho biết, hội chợ có hơn 200 đơn vị với 350 gian hàng tham gia, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/10 tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hi-tech Agro 2014 là hội chợ được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức lần thứ 3, nhằm kết nối đơn vị nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tạo những mối liên kết sản xuất-lưu thông hàng hóa.

Khách đến xem Triển lãm Hi-tech Agro 2013. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Đồng thời thông qua hội chợ, đơn vị tổ chức cũng mong muốn kết nối các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tạo những mối liên kết sản xuất-lưu thông hàng hóa.

Điểm mới hội chợ lần này là kết nối các đơn vị sản xuất, kinh doanh của 22 tỉnh, thành phía Nam với nhà mua hàng, nhà phân phối lớn như CoopMart, Aeon, Metro, Big C…; chuỗi cửa hàng tiện lợi B’s Mart, Satrafoods, Vissan; chợ đầu mối nông sản – thực phẩm: Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn.

Các đơn vị tham gia Hi-tech Agro 2014 chủ yếu giới thiệu mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, hoa cảnh, cây giống, chế phẩm sinh học, phân bón; giới thiệu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Trong đó, có 100 gian hàng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ quảng bá thế mạnh đặc sản từng địa phương.

Tại Hi-tech Agro 2014, ngoài các gian trưng bày của từng địa phương, các doanh nghiệp có thương hiệu được tín nhiệm cũng có mặt như: Công ty cổ phần chè Cầu Đất (Lâm Đồng), Công ty TNHH Toàn Hương (Bình Thuận), Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Đồng Tháp), Cơ sở chế biến sản phẩm từ nho Trí Hiệp (Ninh Thuận), Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Xuân Phú (Đồng Nai), Trung tâm Xúc tiến thương mại Lâm Đồng giới thiệu các loại hoa và rau quả có tiềm năng xuất khẩu…/.

(Theo VietNam+)

BAC A BANK 20 năm tiên phong đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Không thuộc top ngân hàng có vốn lớn nhất Việt Nam nhưng Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đang có “tài sản” đáng nể là hệ thống doanh nghiệp nông nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế, do chính ngân hàng tư vấn đầu tư. Đây được coi là hướng đi khác biệt, tuy khó khăn nhưng bền vững, có tác động lớn đến kinh tế – xã hội nước ta.

Nhờ áp dụng công nghệ cao, mỗi ha của trang trại TH do BAC A BANK tư vấn đầu tư mang lại giá trị từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm

Gai góc mà nhân văn

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) được thành lập tại địa chỉ 118 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh – Nghệ An cách đây đúng 20 năm, khi mà cả nước đã có 52 ngân hàng cổ phần. Từ số vốn khởi nghiệp 20 tỷ đồng, BAC A BANK hiện có vốn điều lệ 3.700 tỷ đồng, tổng tài sản lên đến 53,98 nghìn tỷ. Không chỉ thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi và cho vay thông thường, BAC A BANK đã trở thành nhà tư vấn, đầu tư xuất sắc, là hạt nhân cho nhiều doanh nghiệp vệ tinh, đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ít ai biết, biểu trưng cách đây 20 năm của BAC A BANK là 2 bàn tay nâng đỡ đồng tiền âm dương, đặt trên nền bông lúa. Ý tưởng căn bản của người sáng lập là ngân hàng sẽ đi từng bước vững chãi; kinh doanh đồng tiền phải thiên thời, địa lợi, âm dương thuận hòa; dựa trên căn bản là nền nông nghiệp để bứt phá đi lên. Biểu trưng hôm nay của BAC A BANK mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, trí tuệ, triết lí nhân sinh, sự tận tụy khát khao vươn lên và lạc quan về tương lai tươi sáng. Tương lai tươi sáng mà BAC A BANK muốn hướng đến không nằm ngoài một nền nông nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ cao để tạo đà cho các ngành nghề khác.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của BAC A BANK tại TP Vinh – Nghệ An vừa qua, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh có bài phát biểu “vo” mà ông gọi là những “lời tâm sự gan ruột”: “Chúng ta nói hơi nhiều về công nghiệp, về đến năm 2020 chúng ta sẽ trở thành đất nước công nghiệp; nhưng chúng ta chưa nhắc đến đầy đủ một lĩnh vực mà chúng ta rất lợi thế đó là nông nghiệp. Nông nghiệp có thể cho Việt Nam cất cánh tốt hơn nhiều”. Bộ trưởng Vinh cho rằng, Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó điển hình là Tập đoàn Samsung. Nhưng dù sản phẩm có xuất khẩu đi khắp châu Âu, châu Á, châu Mỹ đề là “made in Vietnam” thì đó vẫn là của Samsung, không phải của Việt Nam. Theo bộ trưởng Vinh, TH true MILK, nước mắm Phú Quốc hay cà phê Trung Nguyên mới là những cái tên được tạo dựng từ chính nội lực Việt Nam và có thể “đi ra ngoài”.

Để phát triển theo định hướng đó, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cần có những ngân hàng đóng vai trò bà đỡ: “Ngân hàng phải lo cho nông nghiệp, các ngành khác phải lo cho nông nghiệp và nông nghiệp ấy phải theo hướng chất lượng cao, năng suất cao, giá trị hàng hóa lớn và Việt Nam có thể độc quyền trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp”. Tại đây, Bộ trưởng Vinh dành những lời khen tốt đẹp về hoạt động của BAC A BANK, về những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà ngân hàng đầu tư. Ông nói, đó là con đường “gai góc” và “nhân văn”.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Có câu chuyện thể hiện sự bình tĩnh và kiên định của BAC A BANK trên con đường đó: Từ cuối năm 2006 đến đầu 2008, chứng khoán lên “cơn sốt”, bất động sản “nóng” từng giờ. Nhà nhà, người người nói về chứng khoán và bất động sản. Họ dùng mọi cách để vay được tiền của ngân hàng để đầu tư; nhiều ngân hàng không những cho vay đầu tư mà còn tự thành lập các công ty chứng khoán và công ty bất động sản. Ngân hàng TMCP Bắc Á hầu như đứng ngoài cơn cuồng phong đó, lặng lẽ, kiên trì tư vấn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; bởi lãnh đạo BAC A BANK vững vàng nhận định rằng, dự án nông nghiệp thành công sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 70% dân số Việt Nam, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, có nhiều sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống của con người.

Hiện nay, cho vay nông nghiệp nông thôn của BAC A BANK chiếm gần 70% tổng dư nợ. Đề án tái cấu trúc ngân hàng do BAC A BANK lập, trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã được phê duyệt. Theo đó, dù là ngân hàng ở quy mô vừa, nhưng định hướng chiến lược của BAC A BANK đến năm 2015 và giai đoạn tiếp theo là trở thành ngân hàng hàng đầu trong nước trong lĩnh vực tư vấn và cho vay nhóm các doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp và các ngành sản xuất chế biến công nghiệp phụ trợ y tế, giáo dục.

Nâng cao tầm vóc con người và doanh nghiệp Việt

TH true MILK – đại dự án với tổng mức đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD mà BAC A BANK tư vấn đầu tư hiện đã trở thành nhãn hiệu sữa tươi sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế của người Việt, tạo ra cuộc cách mạng cho thị trường sữa, cách mạng về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, góp phần giảm nhập siêu. Dự án này, thể hiện đầy đủ con đường mà BAC A BANK đã chọn. Việc ngân hàng tư vấn cho tỉnh Nghệ An giao quỹ đất nông lâm trường kém hiệu quả (tổng diện tích 37.000 ha) cho một doanh nghiệp tư nhân như TH trở thành một việc chưa từng có tiền lệ, khai mở cho các dự án sau này tại nhiều địa phương.

Hiện TH là doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa duy nhất được bộ NN&PTNT Việt Nam công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dự án nâng giá trị sử dụng đất tại Nghĩa Đàn – Nghệ An từ 70 triệu đồng/ha/năm lên 500 – 1,5 tỷ đồng/ha/năm, đưa công nghệ cao thành “chìa khóa vàng”, mở ra cánh cửa phát triển cho nông nghiệp nước nhà.

Hiện nay và trong giai đoạn tới, BAC A BANK tiếp tục tư vấn đầu tư cho Tập đoàn TH thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2 tại tỉnh Nghệ An, đầu tư các dự án chăn nuôi bò sữa mới tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Bắc Giang, Gia Lai và dự án sản xuất, chế biến dược liệu sạch tại Nghệ An, Đắk Lắk và Lâm Đồng…

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á, bà Thái Hương, Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á nói: “Chúng tôi muốn đem lại những giá trị đích thực và sức sống mãnh liệt cho người dân Việt Nam; góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam không chỉ anh dũng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc mà còn là một đất nước Việt Nam sản xuất giỏi, luôn biết cách vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo; biết kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên sẵn có, trí tuệ và sức lao động của con người Việt Nam với khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại của thế giới để sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu. Đó là một đất nước Việt Nam hòa bình, bác ái, xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường, đủ sức “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Với thành tích kinh doanh xuất sắc và những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển đất nước, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

“Việc lựa chọn thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững cùng ngân hàng được Ngân hàng TMCP Bắc Á dày công nghiên cứu từ mô hình của các tập đoàn kinh tế nước ngoài. Theo đó, ngân hàng và công ty tài chính là hạt nhân, xung quanh là hệ thống các doanh nghiệp. Ngân hàng ban đầu đóng vai trò nhà cung cấp vốn, dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển, quay trở lại giao dịch tiền tệ, chuyển tiền, gửi tiền ở ngân hàng và đây chính là thế hệ khách hàng phát triển bền vững, mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, giúp ngân hàng và doanh nghiệp thường xuyên có khả năng hỗ trợ và giám sát lẫn nhau để phát triển bền vững” – bà Thái Hương.

Bảo An (Theo TPO)

Cảnh sát, công an lội giữa dòng nước ngập sâu dắt xe giúp dân

Sáng 30-9, trên tuyến đường Kinh Dương Vương (Q. Bình Tân, TP.HCM), các chiến sĩ công an, cảnh sát… lội giữa dòng nước ngập sâu để giúp người dân dắt xe.

Một chiến sĩ công an đang đẩy xe giúp một người dân

Một chiến sĩ công an đang đẩy xe giúp một người dân

Hình ảnh người dân bì bõm dắt xe lội giữa dòng nước đen ngòm không còn quá xa lạ đối với người dân TP.HCM mỗi khi mưa to ngập lụt.

Ở những con đường nước ngập sâu gần cả mét, hầu như xe nào cũng bị chết máy. Dắt bộ suốt đoạn đường ngập, ai cũng mệt lừ, nhất là những phụ nữ lớn tuổi và cả những người thồ hàng sau xe.

Trong nỗi cơ cực do nước ngập ấy, nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an địa phương làm việc điều tiết giao thông đã không ngần ngại lội giữa dòng nước sâu để dắt xe giúp người dân.

Cứ thế, hàng trăm lượt xe được các anh đẩy qua dòng nước trong sáng 30-9.

Phóng sự ảnh của PV ghi nhận:

Những xe chở hàng chết máy được chiến sĩ công an giúp đi qua dòng nước ngập.

Những xe chở hàng chết máy được chiến sĩ công an giúp đi qua dòng nước ngập.

Dắt xe giúp người dân

Dắt xe giúp người dân

Một công an giao thông giúp người phụ nữ...

Một công an giao thông giúp người phụ nữ...

Những hình ảnh khiến người dân mát lòng

Những hình ảnh khiến người dân mát lòng

Công an bế một em bé giúp người mẹ trẻ.

Công an bế một em bé giúp người mẹ trẻ.

Thêm một em bé khác được bế qua đoạn đường ngập

Thêm một em bé khác được bế qua đoạn đường ngập

Công nhân công ty thoát nước đô thị đẩy giúp xe người đi đường

Công nhân công ty thoát nước đô thị đẩy giúp xe người đi đường

Một người lớn tuổi được đưa qua đoạn đường ngập

Một người lớn tuổi được đưa qua đoạn đường ngập

(Theo Tuổi Trẻ)